Jdi na obsah Jdi na menu

ZIMNÍ SLUNOVRAT 2015: VZESTUPNÁ HORSKÁ DRÁHA

22. 12. 2015

 

vzestupna-horska-draha.jpg

VZESTUPNÁ HORSKÁ DRÁHA

Vesmírní Poslové Světla se nyní shromažďují kolem vás. Podpora je třeba, protože se připravujete projít hlubokými vibračními posuny. Nebývale vysoké a intenzivní vzestupné energie přitékají skrze Světelnou Mřížku obklopující naši planetu.

Připravujeme se na obrovské energetické “otevření“, které nastane kolem 21. - 22. prosince. To je čas Zimního nebo Letního Slunovratu, záleží na vaší lokaci.

Dnes je 12.12., což vždy aktivuje hluboké vzestupné vzorce a propojí nás do poselství našich Vyšších Já.

Právě nyní je zde soucitné vědomí Vesmírných Poslů Světla - andělů, archandělů, vzestoupených mistrů a dalších multidimenzionálních průvodců – mnoho nosičů světla prožívá silné a náročné vzestupné symptomy.

Tyto symptomy se shromažďují kolem emočního těla a stahují některé z vás do velmi tmavých děr, dokonce depresí, psychologických a emočních muk nebo cyklů opakujících se trápení a vzteku.

Předtím než dojde k velkým vzestupným posunům uvnitř Světelného Těla, je normální prožívat pocit, že vše kolabuje, je beznadějné, zdrcující nebo nemožné. Někdy přestup vědomí ze 3D do 5D můžeme cítit jako velmi náročnou, intenzivní horskou dráhu.

Intenzita čistých světelných frekvencí a naprostá velikost božské lásky, která se chystá explodovat skrze Portál kolem 21. prosince se již nechává procítit u mnohých z vás.

Toto je hluboce očistná energie: Zdroj se ve vašem systému čistí na velmi hluboké úrovni, abyste byli připraveni a mohli přijmout a usměrňovat velmi vysoké frekvence Světla.

Někteří z vás si všímají, že se v tomto období vrací staré vzorce, jako jsou závislosti a toxická vztahová chování. To vás může vynervovat a rozčílit, ale je důležité nebýt na sebe přísní. Je to přechodné; zažíváte období momentálního sebe - zpochybnění ve své schopnosti provést svou Posvátnou funkci.

Vesmírné aktivace, které nyní vstupují, musí otevřít váš Srdeční Střed jak široce to jen jde. Musíte být extrémně propojení a vědomí si svých pocitů; neexistuje jiná cesta. Můžete mít pocit, že žijete ve velmi surovém stavu emoční nahoty. Chvílemi se síla energie ve vašem Srdečním Středu může zdát nesnesitelná. Je důležité vědět, že toto je velmi produktivní a zásadní část vašeho vzestupného plánu.

Prociťujte veškeré své pocity bez odsuzování a s ujištěním, že vaše otevřené srdce je čistou cestou pro velmi vysoké kvality božské lásky. Aktivně podporujete vzestup naší planety tím, že chodíte po zemi s tak čistým, obnaženým a otevřeným srdcem.

Vzestupné energie, které jsou seslány nyní na zemi jsou ohromně plodné. Mnoho velkých změn se chystá k uskutečnění. Jste ve velmi rychlém a neustálém procesu spirituální a zemské změny.

Buďte k sobě přívětiví,vyhledejte ty, s nimiž můžete bezpečně sdílet, dejte svému tělu extrémně dobrou péči. Neobviňujte se, pokud cítíte, že se vám to “vymyká“. Ztrácíte se, protože musíte odložit mnoho svých starých zvyků myšlení a bytí, abyste byli znovuzrozeni do svého vyvinutého stavu.

Velké změny se dějí ve vaší biochemii: mozkové impulzy se mění, buňky se aktivují, DNA se přetváří, hluboké energetické cesty se aktivují a čistí.

Opravdu se transformujete. Nebuďte překvapení, pokud se začne váš vzhled nepatrně měnit. Když se začne prosazovat vaše spirituální pravda a vaše Světelné Tělo se stane zářivým a plným života ve vašem celém bytí, budete vypadat jinak.

Nacházíme se v neslýchaných časech intenzivní spirituální změny. Uchopte posuny, které k vám přicházejí. Svezte se na vlnách. Můžete mít pocit, že jste právě teď vtaženi pod ně, ale Vesmír má pro vás mnoho zázraků a překvapení.

2012 byl jen začátkem. Zde dobrodružství opravdu začíná získávat hybnost.

Svištíme do Nového Úsvitu. A vy jste klíčovým komponentem své Přeměny ve Světlo. Neztrácejte naději. Děláte to skvěle.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.eu

Zdroj: https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/photos/a.107190862688103.12369.102797409794115/1019872154753298/?type=3&theater

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.


 

 

Poznámka Personální biodynamiky: 

 

Osobně zbystřím své kontrolní smysly při zhlédnutí textu s mnoha velkými počátečními písmeny a směrování na nespecifické neuchopitelné vyústění - nicméně to, co je podstatné, je za textem: některé mají v sobě roztříštěnost a druhé jsou ujednocené jakoby uvnitř, za písmeny. Podle mého pocitu je tento text ujednocený a to, co z něj vychází, jakkoli je obecně řečeno, dobře vyzařuje, proto jej také uvádím zde, na těchto stránkách. Ve všech případech je třeba zůstat ve spojení se svým fyzickým tělem a úrovní: zůstaňte pevně na Zemi. Teprve potom můžete plně rozvinout energii světla. Propojte se do jádra Země a dýchejte s planetou.

A tady je originální text v angličtině:

 

vzestup-s-holubicemi.jpg

 

ASCENSION ROLLER-COASTER

Universal Emissaries of Light gather around you now. Support is needed, as you are preparing to undergo profound vibrational shifts. Unprecedented high and intense ascension energies pour forth through the Light Grid surrounding our planet.

We are being prepared for a huge energetic opening occurring around the 21st/22nd December. This is the time of the Winter or Summer Solstice, depending on your location.

Tomorrow is 12/12, which always activates deep ascension patterns and links us in to the messages from our Higher Selves.

There is a compassionate awareness right now from the Universal Emissaries of Light - including angels, archangels, ascended masters, and other multidimensional guides - that many light carriers are experiencing strong and challenging ascension symptoms.

These symptoms seem to be centred around the emotional body, and pulling some of you down into very dark holes, even depression, psychological and emotional torment or cycles of recurring grief and anger.

Before great ascension shifts are made within the Light Body, it is normal to experience a sense of everything collapsing, being hopeless, overwhelming or impossible. Sometimes the transition from the 3D to 5D consciousness can feel like a very challenging, intense roller coaster.

The intensity of pure light frequencies and sheer magnitude of divine love that is preparing to explode through the Portal around 21st December is already making itself felt to many of you.

This is a profoundly purifying energy: the Source is cleansing at very deep cellular levels in your system, so that you are ready and able to absorb and channel very high frequencies of Light as 2016 commences.

Some of you are even noticing at this time that old patterns, such as addictions and toxic relationship behaviours are returning. This may un-nerve and upset you, but it is important not to be hard on yourself. It is temporary; you are simply experiencing a time of momentary self-doubt around your ability to carry out your Holy function.

The universal activations that are coming in now have to open your Heart Centre as wide as it can go. You have to be extremely present with your feelings; there is no other way. You may feel that you are living in a very raw state of emotional nakedness. At times, the strength of energy in your Heart Centre may feel unbearable. It is so important to know that this is a very productive and vital part of your ascension plan.

You must feel all your feelings without judgement, and with the reassurance that your open heart is a pure channel for very high qualities of divine love. You are actively supporting the ascension of our planet by walking the earth with such a raw, naked and open heart.

The ascension energies being sent to earth now are incredibly potent. Many huge transitions are poised to take place. You are in a very rapid and ceaseless process of spiritual and earthly change.

Be easy on yourself, seek out others with whom you can share in safety, take extremely good care of your body. Do not beat yourself up if you feel that you are 'losing it'. In some ways, you have to feel like this. You are losing it, because you have to lose much of your old ways of thinking and being, in order to be re-birthed into your evolved state.

Great changes are happening in your biochemistry: brainwaves are being altered, cells are being upgraded, DNA is transfiguring, deep energy channels are being activated and cleared.

You are really transforming. Do not be surprised if your appearance begins to subtly alter. When your spiritual truth asserts itself, and your Light Body becomes radiant and buoyant within your entire being, you will look different.

We are in unprecedented times of intense spiritual change. Embrace the shifts that are coming to you. Ride the waves. You may feel that you are pulled under right now, but the Universe has many miracles and surprises in store for you.

2012 was just the very beginning. This is where the adventure really starts to gain momentum.

We are hurtling into a New Dawn. And you are a key component of our Transition into the Light. Don't lose faith. You are doing it perfectly.
 


 

 

AKCE PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKY

ZAJÍMAVÉ TEXTY

FOTOGALERIE

 

Personální biodynamika ...

 

... průvodce Vaší transformací 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky S kým se setkáte?